Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти у 2023/2024 навчальному році

І. Загальні положення      Ці Правила визначають основні права, обов’язки та норми поведінки здобувачів освіти Київського вищого професійного училища деревообробки (далі – Здобувачі). Правила розроблено на підставі Міжнародної Конвенції з прав дитини, Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» ( із змінами і доповненнями); Положень «Про професійно-технічний навчальний заклад», «Про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ», інших нормативно-правових та законодавчих актів, Статуту училища. Метою цих Правил є: - створення ділової та робочої атмосфери під час освітнього процесу; - виховання в Здобувачів дисциплінованості та громадянської самосвідомості; - формування розуміння морально-етичних норм поведінки у суспільстві; - формування безпечного освітнього середовища та виконання санітарно-гігієнічних вимог; - формування відчуття корпоративної приналежності, поваги до традицій закладу освіти. Здобувач освіти - це випускник закладу загальної середньої освіти, зарахований до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за програмами професійної (професійно-технічної) освіти у відповідності до Правил прийому до Київського вищого професійного училища деревообробки (далі – Заклад). Здобувачу видається учнівський квиток. 2. Здобувачі мають право на: - якісні освітні послуги та належні умови навчання за обраною професією, безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою базами закладу освіти та гуртожитку;  - справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання, відзначення успіхів у своїй діяльності ( високі результати навчання, активна участь у виробничій та позаурочній діяльності, перемога у професійних та творчих конкурсах) у формі морального та матеріального заохочення; - свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, науково-технічної діяльності тощо; - безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; - повагу до людської гідності та захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю; - отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг, безоплатне первинне медичне обслуговування, профілактику захворювань та зміцнення здоров’я; - користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому Закладом відповідно до спеціальних законів; - доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та виробничій діяльності; - забезпечення безкоштовним гуртожитком та стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; - особисту участь в учнівському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, отримання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо; - умови для здобуття освіти для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення, зокрема, право на особливий соціальний захист в галузі професійної (професійно-технічної) освіти мають особи з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з особливими освітніми потребами, та здобувачі освіти, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та їхні діти, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 3 Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років; - на забезпечення робочого місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між училищем та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньою програмою; - оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно із законодавством; - щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення; - продовження освіти за професією на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня; - пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 3. Здобувачі зобов’язані: - виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг, дотримання законодавчих та установчих документів, правил внутрішнього розпорядку училища; - відвідувати навчальні заняття та систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю; - поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних, моральних норм, підвищувати загальний культурний рівень; - відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля, не вживати алкогольних, тютюнових, наркотичних речовин; - дотримуватись порядку організації освітнього процесу в Закладі на період дії воєнного стану в Україні у зв’язку з агресією росії;- повідомляти керівництво училища про факти булінгу (цькування) стосовно Здобувачів, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб; - виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій; - дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики, безпечної поведінки у побуті в учнівському гуртожитку; - бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в освітньому процесі, учнівському гуртожитку; - відшкодовувати збитки, навмисно заподіяні Закладу, ними особисто або за рахунок їх батьків (піклувальників) відповідно до законодавства. 4. Навчальний час і його використання.      Розподіл навчального часу для Здобувачів регулюється навчальними планами із професій і передбачає проведення уроків теоретичного навчання, занять із виробничого навчання, виробничу практику на підприємствах, установах, консультації. Навчальний рік розпочинається 01 вересня 2023 року і завершується 30 червня 2024 року та триває 40 тижнів, які розподілені на два семестри, зокрема, І семестр – 17 тижнів, ІІ семестр – 23 тижні. Навчальний тиждень для Здобувачів триває не більше 36 академічних годин. Для Здобувачів встановлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів: зимовий період 30.12.2023- 14.01.2024 та літній період 01.07.2024-31.08.2024. Навчальний день теоретичного навчання триває не більше 8 академічних годин, виробничого навчання у навчальних майстернях не більше 6 академічних годин. Тривалість уроків теоретичного навчання (академічна година) – 45 хвилин. Тривалість перерви на обід становить 45 хвилин. Норма робочого часу під час виробничої практики 7 годин для неповнолітніх, 8 годин – для повнолітніх.5. Норми поведінки Здобувачів.5.1. Загальні вимоги5.1.1. Здобувачі повинні постійно турбуватися про підтримання авторитету та честі Закладу, з повагою відноситись до славних традицій педагогічного та учнівського колективу.5.1.2. Здобувачі не повинні допускати запізнень, прогулів, безтактної поведінки та інших порушень дисципліни.5.1.3. Необхідно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Закладу.5.1.4. Здобувачі зобов’язані берегти майно училища, економити сировину, матеріали, воду, електроенергію.5.1.5. Здобувачі зобов’язані дбайливо ставитися до роботи технічного персоналу, підтримувати чистоту і порядок в санітарних кімнатах, коридорах, дотримуватися санітарно-гігієнічних норм.5.1.6. Здобувачі повинні брати участь в різних позаурочних училищних та міських заходах.5.1.7. Здобувачі повинні приділяти серйозну увагу питанням особистої та загальної гігієни: не смітити, не палити цигарки, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини.5.1.8. Здобувачі повинні дотримуватись порядку дій під час повітряної тривоги, запровадженого на час дії воєнного стану в Україні.5.2. Прибуття до Закладу5.2.1. Приходити до Закладу необхідно за 20 хвилин до початку ранкових заходів. Не штовхатись у дверях, пропускати вперед дорослих. 5.2.2. Вітатися з персоналом, педагогами та дорослими.5.2.3. Відвідування навчальних занять теоретичного та виробничого навчання, бібліотеки, їдальні у верхньому одязі не дозволяється. Верхній одяг потрібно здавати до гардеробу.5.2.4. Здобувачам заборонено без дозволу заходити до навчальної частини та інших кабінетів, де працює адміністрація Закладу.5.2.5. Пропуски навчальних занять з поважної причини потрібно підтверджувати відповідними документами (заявами, медичними довідками тощо).5.3.Ставлення до майна Закладу5.3.1. Зберігати отримані в бібліотеці підручники до кінця навчального року. Не дозволяється в підручниках підкреслювати слова, робити помітки в книгах та виривати сторінки.5.3.2. Брати участь в оновленні матеріальної бази кабінетів, майстерень, лабораторій, спорткомплексу.5.3.3. Доглядати за зеленими насадженнями, не ходити по газонах та клумбах.5.4. ПоведінкаНа уроках теоретичного навчання5.4.1. Після дзвінка на урок зайти до навчального кабінету, зайняти своє місце, приготувати усе необхідне до уроку.5.4.2. При вході до кабінету викладача, директора, заступника директора за командою старости групи чітко встати.5.4.3. За кожним Здобувачем певної групи в кабінетах, виробничих майстернях та лабораторіях закріплюється постійне робоче місце. Здобувач має право змінювати його тільки з дозволу викладача чи майстра виробничого навчання.5.4.4. Під час уроку входити до кабінету і виходити з нього, задавати питання, доповнювати відповіді тільки з дозволу викладача.5.4.5. Під час уроку необхідно дотримуватись дисципліни й порядку, не залишати після себе сміття, папір на столах, підлозі.5.4.6. На уроці не займатись сторонніми справами, за викликом викладача відповідати аргументовано, послідовно, з наведенням прикладів. Уважно записувати домашні завдання. Після слів викладача: «Урок закінчено, до побачення!» піднятися і вийти з кабінету.5.4.7. Категорично забороняється під час уроку користуватися мобільними телефонами, окрім випадків, коли це необхідно для освітнього процесу та дозволено педагогом; в інших випадках телефон повинен бути вимкнений або у беззвучному режимі.5.4.8. Після завершення уроку черговим прибрати кабінет і доповісти про це викладачеві.5.4.9. У разі захворювання учень відвідує медпункт, за показниками отримує звільнення від занять, інформує про це класного керівника чи майстра виробничого навчання і тільки після цього залишає Заклад.5.4.10. Спілкування зі старшими, однолітками має бути виваженим, привітним і доброзичливим. Недопустимо вживати принизливі та образливі вислови та ненормовану лексику.На перерві5.4.11. Здобувачам забороняється бігати, штовхати один одного, створювати конфліктні ситуації, використовувати непристойні вирази і жести, спиратися на стіни, сидіти на підвіконні, на перилах, на столах і т.п.5.4.12. Під час перерви переходити з одного кабінету в інший потрібно спокійно, без метушні й галасу.5.4.13. Особливо уважними потрібно бути під час руху сходами. При пересуванні слід триматися правого боку.5.4.14. Забороняється під час руху коридорами вживати їжу, напої, штовхатися, розмахувати руками, галасувати. Вживання їжі дозволяється тільки у відведених для цього місцях.5.4.15. Необхідно виконувати розпорядження чергових по Закладу.5.4.16. Помітивши аварійний стан сантехнічного обладнання та інші неполадки, попередити про це чергового по Закладу або когось із адміністрації.На уроках виробничого навчання5.4.17. Приходити за 15 хвилин до початку занять, переодягатися у спецодяг, приготуватися до виконання роботи.5.4.18. Технологічні операції виконувати в рекомендованій послідовності під керівництвом майстра виробничого навчання.5.4.19. Суворо дотримуватись правил безпеки праці та санітарних норм. Після закінчення занять привести в порядок робоче місце і обладнання, здати майстру документацію, інструмент і вироби.На виробничій практиці5.4.20. На робочому місці бути у спецодязі та спеціальному взутті. Суворо дотримуватись правил охорони праці та санітарних норм.5.4.21. Знати норми виробітку, розбиратися в технічній документації. Сумлінно виконувати виробничі завдання, дотримуватись високої якості продукції, оволодівати професійною майстерністю.5.4.22. Акуратно вести щоденник практики, пред’являти його керівнику практики та майстру виробничого навчання для оцінювання і запису відгуків керівника. Брати участь у житті трудового колективу.У їдальні5.4.23. Приймати їжу у відведений для цього час обідньої перерви відповідно до розкладу. Перед вживанням їжі ретельно вимити руки.5.4.24. Прибрати за собою брудний посуд і витерти стіл.На заняттях гуртків та секцій5.4.25. Приходити на заняття згідно графіка, виконувати завдання і вимоги керівника.5.4.26. Брати участь у технічному оснащенні навчальних приміщень, кабінетів, майстерень Закладу тощо.5.4.27. Брати участь у складі гуртка або секції в училищних та міських заходах, виставках, конкурсах, змаганнях.На території Закладу5.4.28. Здобувач зобов’язаний бути ввічливим, коректним і доброзичливим, проявляти витримку й розуміння у стосунках.5.4.29. Відповідно до чинного законодавства категорично заборонено паління цигарок, вживання спиртних напоїв та наркотичних речовин.5.4.30. Не смітити, підтримувати чистоту та порядок, дбайливо ставитись до будівель, майна та зелених насаджень.5.4.31. Брати активну участь у заходах із благоустрою території Закладу.5.5. Участь у громадському житті5.5.1. Розвивати у собі дисциплінованість, пунктуальність, тактовність і чесність. Бути самокритичним, визнавати та виправляти свої помилки. Боротися із зухвалістю, несправедливістю.5.5.2. Брати активну участь у громадських заходах Закладу, навчальної групи, в діяльності учнівського самоврядування.5.6. Спілкування з дорослими5.6.1. Звертатися до старших на Ви, по імені та по батькові. Відповідати на привітання, давати дорогу та поступатися місцем. При звертанні до товариша називати його по імені, не вживати прізвиськ. Не втручатись у розмову старших.5.6.2. Говорити просто і зрозуміло, не вживати нецензурні вислови, не переривати співрозмовника, не гарячкувати.5.6.3. При вході до педагогічного або службового кабінету постукати і відкрити двері, запитати дозволу увійти. У випадку запізнення вибачитися перед педагогом і попросити дозволу сісти.5.6.4. Звертаючись із проханням, вживати слова: «Будь ласка» або «Будьте ласкаві».5.6.5. Дякувати за надану послугу словами: «Спасибі», «Дякую Вам».5.7. Вимоги до зовнішнього вигляду 5.7.1. Демократичний підхід до зовнішнього вигляду здобувача освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти не передбачає форми єдиного зразка, що дозволяє учневі реалізувати свою індивідуальність і неповторність. Але Здобувач повинен мати відповідний зовнішній вигляд.5.7.2. Необхідно з'являтися до Закладу в чистому та охайному одязі та взутті, в якому зручно під час занять та на перервах.5.7.3. Одяг та аксесуари не повинні заважати іншим учасникам навчального процесу та відволікати увагу на уроках теоретичного та виробничого навчання.5.7.4. Головний убір, сонцезахисні окуляри, рукавички слід знімати при вході до приміщення Закладу.5.7.5. Зачіски повинні бути акуратними, косметичний макіяж дівчат - стриманим.5.7.6. На уроках виробничого навчання необхідно перебувати у спецодязі.5.7.7. Уроки фізичного виховання і заняття спортивних секцій відвідувати у спортивній формі.5.7.8. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.5.7.9. На урочисті заходи приходити у святковому одязі на свій розсуд, дотримуючись морально-етичних норм.5.7.10. Забороняється перебувати в Закладі в одязі для літнього відпочинку (шльопанці, шорти, купальники, халати тощо).6. Заохочення для Здобувачів.      За успіхи в навчанні, оволодінні професією чи спеціальністю, активну участь у виробничій діяльності Закладу, участі в позаурочних та міських заходах та інші досягнення для Здобувачів встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення: подяки, грамоти, підвищення стипендії, матеріальні заохочення, які встановлюються рішенням стипендіальної комісії за поданням клопотань педагогічних працівників. 7. Заходи впливу на Здобувачів.    За невиконання обов'язків і систематичне порушення Статуту та правил внутрішнього розпорядку Закладу, незадовільну успішність до Здобувача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування. Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування із Закладу встановлюється Статутом училища та правилами внутрішнього розпорядку і передбачає рішення педагогічної ради та наказ керівника Закладу. Здобувач може бути відрахований за: - власним бажанням; - незадовільні успішність, поведінку; - невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;  - вироком суду, що набрав чинності;  - грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Закладу. Здобувач при відрахуванні із Закладу може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації. 8. Порядок видачі документів про закінчення навчання.        Випускникам Закладу, які закінчили повний курс навчання і успішно склали поетапні кваліфікаційні іспити, державну кваліфікаційну атестацію, видається диплом установленого зразка. Випускникам Закладу, які здобули повну загальну середню освіту, видається відповідний документ про повну загальну середню освіту встановленого зразка. Здобувачам, які не закінчили повного курсу навчання, але за результатами поетапної кваліфікаційної атестації їм встановлено професійну кваліфікацію, та особам, які опанували курс професійно-технічного навчання і успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації. Здобувачам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли поетапної кваліфікаційної атестації, видається довідка.9. Прикінцеві положення.9.1. Ці Правила вступають в дію з моменту їх узгодження зі всіма учасниками освітнього процесу.9.2. Відповідальність за доведення цих Правил до Здобувачів та їх батьків (осіб, що їх замінюють) покладається на адміністрацію Закладу та керівників навчальних груп.9.3. Ці Правила є обов’язковими до виконання всіма здобувачами освіти.